Działy serwisu

Charakterystyka specjalności

 

 

Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji
31-510 Kraków,
ul. Rakowicka 27
pawilon B, IV piętro

tel. 012 293 5363
faks 012 293 5042

 


..:: Charakterystyka specjalności ::..

Studenci, którzy wybierają specjalność „Przedsiębiorczość i Innowacje”, mają duże perspektywy rozwoju własnej osobowości, wiedzy oraz szanse znalezienia pracy lub założenia własnego przedsiębiorstwa w przyszłości. Doceniamy indywidualizm i kreatywność studentów, a większość zajęć na naszej specjalności pozwala te cechy studentów wydobyć, kształtować i rozwijać.  Prowadzący zajęcia na naszej specjalności chętnie odwołują się do doświadczeń działających przedsiębiorstw i instytucji. Oferta przedmiotów specjalnościowych umożliwia zdobycie właściwie i rozsądnie zrównoważonej wiedzy z ekonomii i zarządzania. Oprócz przedmiotów typowo ekonomicznych, studenci naszej specjalności otrzymują dobrą i rzetelną wiedzę  o kierunkach rozwoju sektora prywatnego w Polsce, zasadach funkcjonowania małych i średnich firm na rynku europejskim i rynkach zagranicznych, nowych tendencjach i warunkach stwarzanych polskim przedsiębiorcom na rynku, strategicznego zarządzania przedsiębiorstwami, prawa działalności gospodarczej, zarządzania personelem w małych firmach, komunikowania się z pracownikami i otoczeniem ekonomicznym. Oferta przedmiotowa pozwala studentom zdobyć również wiedzą zgodną z najnowszymi osiągnięciami naukowymi (m.in. e-biznes, przedsiębiorczość internetowa, zarządzanie wiedzą, zarządzanie innowacjami).

..:: Kwalifikacje absolwenta ::..

Nasza specjalność pozwala na zrozumienie podstawowych mechanizmów ekonomicznych dając równocześnie dobrą wiedzę z zakresu zarządzania. Absolwenci posiadają głęboką – zdobytą podczas studiów na naszej specjalności - wiedzę merytoryczną. Nie jest to tylko wiedza teoretyczna, ale przede wszystkim praktyczna, ukazująca możliwości i sposoby zastosowania omawianych problemów w praktyce gospodarczej. W pracy zawodowej potrafią posługiwać się wieloma użytkowymi pakietami programów komputerowych. Ponadto absolwenci posiadają także wiedzę z zakresu prawa spółek, rachunkowości małych firm oraz analizy ekonomicznej. Podczas studiów pogłębiają umiejętności umożliwiające prowadzenie firmy tworzonej przez siebie lub innego przedsiębiorcę. Potrafią skutecznie i efektywnie rozwiązywać problemy oraz pracować w grupie. Absolwenci naszej specjalności to dobrze przygotowani do czynnego uczestnictwa w praktyce gospodarczej na rynku europejskim nowocześni menedżerowie, którzy posiadają solidną wiedzę i szerokie umiejętności w zakresie specyfiki zarządzania oraz funkcjonowania drobnych, małych i średnich przedsiębiorstw.

..:: Perspektywy zawodowe ::..

Ukończenie studiów na specjalności „Przedsiębiorczość i Innowacje” stwarza duże możliwości znalezienia dobrej pracy, zarówno w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, jak i dużych krajowych i zagranicznych firmach, bankach, instytucjach finansowych, jak i we własnych, założonych przez siebie firmach, osiągając sukcesy i ciesząc się zasłużonym uznaniem współpracowników i przełożonych. Liczebna przewaga małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce stwarza możliwości łatwego znalezienia pracy zgodnej z wybraną specjalnością. Nasi absolwenci najczęściej pracują:

  • jako menedżerowie małych i średnich firm;
  • jako przedsiębiorcy we własnych małych firmach lub przejmują firmy rodzinne;
  • w firmach konsultingowych świadczących usługi dla drobnych, średnich i dużych przedsiębiorców; 
  • w sektorze bankowych i instytucjach finansowych nastawionych na obsługę małych i średnich przedsiębiorstw;
  • w instytucjach wspierania przedsiębiorczości i innowacji (m.in. urzędy, agencje, ośrodki promocji przedsiębiorczości, inkubatory wysokich technologii i innowacji, fundacje;
  • w instytucjach publicznych, administracji państwowej i samorządowej, zwłaszcza w jednostkach odpowiedzialnych za politykę wsparcia wobec małych i średnich przedsiębiorstw;
  • w dużych przedsiębiorstwach, najczęściej w spółkach z udziałem zagranicznym.

..:: Wymiana międzynarodowa ::..

Studenci naszej specjalności biorą udział w krótkookresowych zajęciach, szkoleniach i kursach organizowanych przez zagraniczne uniwersytety, m.in. Wirtschaftsuniwersitat w Wiedniu (Austria, Fachhochschulle w Linebergu (Niemcy), Uniwersytet w Teeside (Wielka Brytania), Uniwersytet Northhumbria w Newcastle (Wielka Brytania), Uniwersytet w Hokkaido (Japonia), Uniwersytet w Grand Valley (USA), Uniwersytet Południowego Sztokholmu (Szwecja). Zawsze zachęcamy studentów do korzystania z uczelnianej i zewnętrznych ofert stypendialnych, i bardzo często dzięki solidnej pracy studentów i pracowników naszej katedry nad przygotowaniem wniosków aplikacyjnych nasi studenci wygrywają konkursy na stypendia zagraniczne. W roku akademickim 2004/2005 zaoferowaliśmy naszym studentom cztery stypendia do krajów Europy Środkowo-Wschodniej w ramach programu CEEPUS, w którym uczestniczyła nasza Katedra. Jak do tej pory nasi studenci wyjechali do Monachium, Lipska, Chicago, Helsinek, Wiednia, Tokio i do wielu innych miejsc na świecie.

..:: Dlaczego specjalność "Przedsiębiorczość i Innowacje" jest unikalna?  ::..

Jak potwierdzają poniżej przytoczone badania wykonane na zlecenie Komisji Europejskiej opłaca się studiować na naszej specjalności - "Przedsiębiorczość i Innowacje", gdyż jest unikalna nie tylko w skali Polski, ale i w skali Unii Europejskiej:

Europejskie systemy edukacji i szkolenia nie są w wystarczającym stopniu nastawione na kształtowanie przedsiębiorczości u młodych ludzi, uważa komisarz Jan Figel. Jak wynika z badań, 60 proc. Europejczyków nigdy nie zastanawiało się nad założeniem własnej firmy. Te dane pokazują postawę, która musi się zmienić, jeżeli mamy zrealizować cele strategii lizbońskiej na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia - powiedział komisarz ds. edukacji, szkoleń, kultury i języków Unii Europejskiej Jan Figel podczas Europejskiego Szczytu Przedsiębiorczości w Edukacji zorganizowanego przez JA-YE Europe. - Musimy skłonić nasze społeczeństwa i obywateli do pozytywnego podejścia do zakładania własnej firmy - podkreślił. Zdaniem JA-YE, organizacji promującej edukacyjne programy przedsiębiorczości, edukacja odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu postaw, umiejętności i kultury przedsiębiorczości. Wczesne doświadczenia przedsiębiorczości i innowacyjności mają duży wpływ na decyzję o założeniu własnej firmy. Najważniejsze jest wspieranie realizacji programów przedsiębiorczości na wszystkich szczeblach edukacji, stwierdził komisarz Figel. Szczególnego uwzględnienia wymagają szkoły średnie, gdzie przekaz "możesz stworzyć własne miejsce pracy" poprzez angażowanie młodych ludzi w działalność mini firm może poczwórnie zwiększyć szanse na założenie przez nich własnego biznesu. Chcemy, aby do 2010 roku 90 proc. państw członkowskich realizowało pełną listę międzynarodowych programów, dla wszystkich grup wiekowych. Każdy program będzie miał wymiar europejski, a w procesie edukacyjnym będą uczestniczyli przedsiębiorcy. - powiedziała Caroline Jenner z JA-YE Europe.

Źródło: EURACTIVE (Tłumaczenie za „Rzeczpospolita” z dnia 11 września 2006 roku)

 


 

© KPiI UEK, Kraków 1992-2009